Gwasanaeth Cwsmeriaid: 0086-13868535185

pob Categori

Gwybodaeth am Fagiau

Hafan>Newyddion a Digwyddiadau>Gwybodaeth am Fagiau

Gall bagiau y gellir eu hailddefnyddio fel buddsoddiad cynaliadwy gynyddu maint yr elw

Amser: 2023-07-25 Trawiadau: 11

Sut gall buddsoddi mewn prosiectau cynaliadwy gynyddu maint yr elw?

1

Nawr rydym wedi sefydlu beth yw buddsoddi cynaliadwy a pham ei fod yn bwysig, ond a all wella maint yr elw mewn ffordd wirioneddol? Mae tystiolaeth yn dweud ie, ac mae yna ychydig o ffyrdd y bydd eich arian yn dod yn ôl i chi, ac yna rhai.

Y ffordd gyntaf yw trwy annog mwy o fuddsoddwyr, yn enwedig y rhai sy'n edrych i fuddsoddi mewn busnesau cynaliadwy. Pan ddechreuwch ariannu prosiectau cynaliadwyedd a gwneud dewisiadau cadarnhaol, cynaliadwy o fewn eich cwmni, gallwch farchnata'ch cwmni i ddarpar fuddsoddwyr fel buddsoddiad cynaliadwy. Anogwch bobl i fuddsoddi yn eich busnes trwy ddangos iddynt y bydd eu harian yn mynd tuag at gwmni sy'n poeni am y blaned.

Yn ail, gall gosod cyllideb o'r neilltu ar gyfer arferion a nodau cynaliadwy o fewn eich cwmni arwain at enillion trwy arbedion. Mae astudiaethau'n dangos bod cwmnïau sydd wedi buddsoddi mewn dewisiadau mwy cynaliadwy o ran gweithredu bob dydd wedi gweld costau gweithredu is. Er enghraifft, gwelodd cwmnïau sydd wedi newid i fylbiau LED mwy ynni-effeithlon fuddsoddiad cychwynnol mwy, gan fod bylbiau LED yn ddrutach na bylbiau safonol, ond oherwydd eu bod yn para'n hirach, gallant hefyd dorri costau bylbiau hyd at 75% dros 25- cyfnod blwyddyn.

Yn olaf, mae cwmnïau'n gweld arbedion trwy arbed adnoddau. Wrth i adnoddau'r byd gael eu disbyddu a'u camddefnyddio, bydd pris adnoddau'n codi. Trwy fuddsoddi mewn prosiectau i gadw a diogelu adnoddau, byddwch yn sicrhau nad yw pris yr adnoddau yn codi ac y gall dynolryw barhau i fwynhau'r adnoddau hyn am flynyddoedd i ddod.

Y peth pwysig i'w gofio wrth wneud buddsoddiadau cynaliadwy yw eu bod bron bob amser yn rhai hirdymor. Bydd angen i chi roi ychydig ymlaen llaw, ac efallai na fyddwch yn gweld elw am flynyddoedd. Fodd bynnag, pan fyddwch yn gwneud hynny, gall yr elw fod yn sylweddol, a gallai arwain at gadw adnoddau gwerthfawr a bywyd ein planed.


Bagiau y gellir eu hailddefnyddio fel buddsoddiad cynaliadwy

2

Gall buddsoddi mewn bagiau y gellir eu hailddefnyddio fod yn fuddsoddiad cynaliadwyedd cyntaf.

Gall buddsoddi mewn bagiau y gellir eu hailddefnyddio arbed arian i chi mewn dwy ffordd:

Ewch ar y blaen i reoliadau. Mae mwy a mwy o lywodraethau yn gwahardd neu'n trethu bagiau plastig. Bydd buddsoddi mewn bagiau y gellir eu hailddefnyddio nawr yn caniatáu ichi osgoi unrhyw reoliadau plastig yn y dyfodol.

Mae'n arbed adnoddau. Mae gwastraff plastig ac allyriadau nwyon tŷ gwydr yn achosi newid hinsawdd sy'n disbyddu adnoddau naturiol, a gall llawer ohonynt fod yn hanfodol i'ch cwmni. Drwy wneud eich rhan i leihau gwastraff plastig yn yr amgylchedd, byddwch yn helpu i gadw adnoddau naturiol pwysig cyn i brisiau godi neu cyn iddynt ddod yn annefnyddiadwy.

Costau gweithredu is. Yn hytrach na gorfod prynu cannoedd, neu hyd yn oed filoedd, o fagiau plastig untro yr ydych yn eu rhoi am ddim, yn lle hynny gallwch werthu bagiau y gellir eu hailddefnyddio, gan ddileu eich cyllideb bagiau plastig untro.

Cynyddu teyrngarwch brand trwy farchnata cynaliadwy. Os byddwch yn buddsoddi mewn bagiau y gellir eu hailddefnyddio trwy fagiau Bk, gallwch roi gwybod i'ch cwsmeriaid bod eich bagiau amldro yn dod o ffynonellau moesegol, yn aml wedi'u gwneud o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu, a gallant fod yn fioddiraddadwy neu'n ailgylchadwy, yn dibynnu ar y math o fag. Gall eich cwsmeriaid deimlo'n dda am ddefnyddio bagiau amldro o Bk-bags, ac efallai y bydd cwsmeriaid posibl yn cael eu hargyhoeddi i gefnogi'ch cwmni oherwydd eich dewis cynaliadwy o fuddsoddi mewn bagiau y gellir eu hailddefnyddio.

Nid rhywbeth sy'n syniad da yn unig yw buddsoddi mewn cynaliadwyedd; mae'n strategaeth fuddsoddi sy'n cynhyrchu adenillion gwirioneddol, yn ariannol ac i'r amgylchedd. Er mwyn i'ch cwmni a'n planed oroesi, efallai y bydd yn rhaid ichi ddechrau gwneud newidiadau gwirioneddol tuag at gynaliadwyedd er mwyn cadw teyrngarwch cwsmeriaid, arbed adnoddau hanfodol, ac yn y pen draw weld elw uwch i'ch busnes.

Rydym yn cynhyrchu mathau o fagiau siopa. Gallwn wneud bag zipper , bag arferol, bag oerach , bag gwin , bag polyester , bag jiwt , bag cotwm , bag llaw, bag ysgwydd , bag tote, bag heb ei wehyddu , bag gwehyddu pp , bag plygadwy, bag gwrth-ddŵr, bag wedi'i inswleiddio, bag bwyd, bag rhwyll , bag papur ac yn y blaen. 

3

Categorïau poeth